In logo trên banh golf, In logo bóng golf, Cung cấp banh golf mới